Documenten

Dit beleidsplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2017-2021 weer. In het schoolplan staat alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in het schoolplan moet staan. Te denken valt aan het onderwijskundig en personeelsbeleid. Het schoolplan is in te zien bij de directie en na te lezen op de website.

Klik hier om het schoolplan in te zien.

Jaarlijks wordt de schoolgids via de website beschikbaar gesteld met daarin opgenomen alle informatie die vanuit een wettelijke verplichting in een schoolgids moet staan. In de schoolgids beschrijven we beknopt, hoe we inhoudelijk en organisatorisch ons onderwijs ingericht hebben. Via hyperlinks wordt verwezen naar meer informatie. De schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd op de website.

Schoolgids 2023-2024-23GV

(Belangrijke) groeps- of schoolgerelateerde mededelingen, die zich minder goed lenen voor alleen een korte mededeling op de website, worden via een mededeling of brief digitaal verzonden. Brieven of berichten worden digitaal verzonden via Parro. Ouders kunnen via Parro de school ook berichten sturen.

Klik hier om in te loggen op Parro.

Alle geplande activiteiten voor het komende schooljaar zijn terug te vinden in de activiteitenkalender, te denken valt aan de vergaderingen, opvoeringen Klas op de Plank, groeps- en schoolactiviteiten, startgesprekken en projectweken.

Tijdens de ouderpanelsessie worden ouders in de gelegenheid gesteld om alle vragen te stellen betreffende het onderwerp dat geagendeerd staat.

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. In dit document wordt kort en bondig beschreven hoe onze school passend onderwijs in de praktijk realiseert. In dit schoolondersteuningsprofiel leest u welke specialisten de school in huis heeft en aan welke ondersteuningsbehoeften onze school kan voldoen. Verder wordt er een beschrijving gegeven van de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel is gerelateerd aan de schoolgids en het ondersteunings- en schoolplan. In deze documenten vindt u meer informatie over zorg- en onderwijs gerelateerde afspraken binnen de school, onze missie en visie op onderwijs, ambities voor de aankomende jaren en de stand van zaken.

Klik hier om SOP te downloaden.

Het schooljaar start met een gesprek tussen ouders, leerling en leerkracht. Daarnaast vindt er afstemming plaats over hoe de ontwikkeling van het kind het best gestimuleerd kan worden en hoe de onderlinge communicatie wordt georganiseerd. Onze school organiseert geen rapport- of 10-minutengesprekken. Tijdens het startgesprek wordt met de leerkracht de afspraak gemaakt hoe en welke informatie met elkaar gedeeld gaat worden.

Via het ouderportaal kunnen ouders de toetsgegevens en andere informatie over hun kind inzien. In het systeem staan de bij school bekende personalia en medische zaken.

Klik hier om in te loggen.

Tijdens de koffieochtend krijgen ouders informatie of handvatten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Zo is er een bijeenkomst waar, aan de hand van praktijkvoorbeelden en materialen, informatie wordt gegeven over hoe thuis het kind waarmee te helpen.

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.